Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) prejemajo vedno več klicev in sporočil študentov, ki se vežejo na upravičenost študentov do pravic in ugodnosti, ki izhajajo iz statusa študenta. Na problem so že opozorili. Ker pa so ugotovili, da je težava v napačni interpretaciji MIZŠ in so zasledili tudi mnogo napačnih informacij glede omenjene tematike, podajajo dodatna pojasnila.

 

Dne 9. oktobra je ŠOS opozoril, da so zaznali težave pri ugotavljanju upravičenosti študentov do pravic in ugodnosti, ki izhajajo iz statusa študenta. Menili so, da so težave posledica napačnega delovanja informacijskega sistema visokega šolstva (eVŠ). Vendar so glede na informacije MIZŠ sedaj ugotovili, da gre za večjo težavo, saj si MIZŠ po njihovem mnenju napačno interpretira Zakon o visokem šolstvu (ZVIS). Interpretacija MIZŠ je tudi v nasprotju z dogovori in pojasnili ter celo nameni sprejetega zakona. Zato je začudenost ŠOS toliko večja.

 

Kot vemo, je bila lani sprejeta novela ZVIS, ki se je vsebinsko nanašala na demokratizacijo visokošolskega prostora, internacionalizacijo in kakovost, uvedla je tudi podaljšan status študenta po diplomiranju na prvi stopnji itd. ŠOS je pri pripravi zakona tudi sodeloval in tekom usklajevanj predlagal številne spremembe in dopolnitve. S končnim predlogom zakona na ŠOS niso bili povsem zadovoljni, zato so še v DZ poslancem predlagali amandmaje, ki bi npr. izboljšali sistem zagotavljanja kakovosti.

 

Slučajno pa je sprememba ZVIS sovpadala z iztekom roka za zaključek študija za študente, ki so študirali po starih, predbolonjskih programih. Ker je kazalo, da jih mnogo ne bo končalo študija, je ministrstvo iskalo sistemsko rešitev. Posledično so bili v DZ, po javni razpravi in sprejetju zakona na vladi, čez noč vloženi amandmaji koalicije.

 

Spremenjen je bil 77. člen zakona, ki je omogočil, da lahko vsi študenti, ki so že izkoristili pravice iz 66. člena ZVIS, študirajo. To pomeni možnost študija za vse študente, ki jim je prenehal status ali so že diplomirali, vendar ob plačilu šolnine! Pred tem te možnosti nadaljevanja študija, v skladu z zakonom, ni bilo (v praksi je sicer bil možen plačljiv izreden vpis; zakaj in kako, pa je vprašanje za visokošolske zavode in MIZŠ).

 

Ker pa je 77. člen omogočil zaporeden, nadaljnji študij, torej časovno neomejeno možnosti študija ob plačilu šolnine, so bile potrebne omejitve pravic, ki izhajajo iz statusa študenta.

Tako je amandma k 69. členu, ki je bil vložen na seji odbora DZ, vpeljal novo omejitev:

“…,vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom tega zakona in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.”

Takrat so na ŠOS dobili zagotovilo in interpretacijo člena, da se s tem ureja le omenjene študente in ne vpliva na druge študente, za katere se še vedno upoštevajo določila 36., 66. in 70. člena ZVIS. Gre za interpretacijo, ki so jo na ŠOS že podali v sporočilu za javnost z dne 9. oktobra 2017.

Pomembno pa je predvsem, da je tako zapisana tudi obrazložitev člena amandmaja (k 24. členu novele ZVIS):

 

 

Sklicevanje na 66. člen pomeni, da bi morali imeti študenti pravice in ugodnosti tudi ob ponavljanju in menjavi študijskega programa! Določitev pravic z absolutnim številom je tako nesmiselna.

Posledično so na ŠOS (milo rečeno) presenečeni, da je MIZŠ drugače interpretiralo 69. člen ZVIS. S tem ne gre več za tehnično napako pri ugotavljanju upravičenosti do pravic, temveč na načrtno reinterpretacijo zakona, ki je zavajajoča (glede na podana zagotovila), spreminja namen zakonodajalca (!) in je škodljiva za študente.

Aleksandar Spremo, predsednik ŠOS: “Pozivamo MIZŠ, da nemudoma spremeni napačno razumevanje določil ZVIS in ustavi njihovo napačno izvajanje, saj se povzroča študentom velika škoda (študenti niso več zdravstveno zavarovani!). Najti se mora tudi način povračila že povzročene škode. Prav tako naprošamo poslance, da v kolikor MIZŠ ne bo upoštevalo poziva: ali sprejmejo avtentično razlago zakona, kot sledi iz obrazložitve sprejetega člena; ali pa v tem delu spremenijo ZVIS.”